Strona główna -> Zgłoszenie oferty pracy
a a a

 

1. Druk zgłoszenia krajowej ofery pracy:

>>pobierz<<

 

Załącznik nr 1 do krajowej oferty pracy:
(W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG)

>>pobierz<<


2. E- formularz zgłoszenia oferty pracy                    
<przejdź>

 


Zgłoszenie oferty pracy - informacja

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 z póź. zm)

art. 36 ust. 5a    Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę  pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu

art. 36 ust. 5e i 5f  Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy o ile pracodawca:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

 

Pracodawca może zgłosić wolne miejsce pracy osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faxem, przesyłając wypełniony poniżej druk zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia.

Nasz adres e-mail:   krsu@praca.gov.pl   lub   sekretariat@pup.sucha-beskidzka.pl