a a a

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE SUSKIM NA LATA 2008-2009

01-01-1970

Jest nowy dokument planistyczny określajacy prioryterty działań PUP w Suchej Beskidzkiej na kilka lat

 

Rada Powiatu Suskiego uchwałą nr 0049/XXV/205/08 przyjęła PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE SUSKIM NA LATA 2008-2009.

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w powiecie suskim oraz analiza SWOT jednoznacznie wskazują, iż bezrobocie występujące na lokalnym rynku pracy ma charakter strukturalny. Bezrobocie w powiecie jest wysoce sfeminizowane – udział kobiet w ogóle osób bezrobotnych jest wyższy niż udział mężczyzn i wynosi 62%. Natomiast w latach 2006–2007 bezrobotnych kobiet było ponad dwa razy więcej niż mężczyzn (67%). Pod względem udziału w rejestrach PUP grup bezrobotnych, klasyfikowanych jako osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, odsetek osób długotrwale bezrobotnych jest znaczny (49,6%). Analiza wiekowa struktury osób bezrobotnych wskazuje, iż 29,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych to osoby w wieku niemobilnym zawodowo, przy czym 18,5% ogółu bezrobotnych ukończyło 50 rok życia. Udział osób młodych, do 25 roku życia w ogóle osób bezrobotnych wynosi 25,3%.

 

  • Muszą mieć charakter kompleksowy, by zagwarantować skuteczność realizowanych przedsięwzięć. Przezwyciężenie strukturalnego charakteru bezrobocia w powiecie suskim wymaga prowadzenia lokalnej polityki zatrudnienia ściśle łączącej obszary aktywizacji zawodowej, integracji społecznej, edukacji oraz promocji przedsiębiorczości. Stworzenie „ścieżki” na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich będzie wspiera rozwój powiatu oraz pozwoli na kreowanie aktywnych postaw wśród mieszkańców powiatu.
  • Powinny kłaść nacisk na edukację, kształcenie i promocję uczenia się przez całe życie. Edukacja jest czynnikiem kluczowym w kształtowaniu postaw społecznych. Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym powinny być adresowane zarówno do osób dorosłych (pracujących, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo), jak również do dzieci i młodzieży. Kształtowanie świadomość roli i znaczenia aktywności zawodowej oraz potrzeby uczenia się przez całe życie ma wymiar priorytetowy wobec zmian zachodzących na rynku pracy.
  • Powinny promować i wspierać kreatywność i przedsiębiorczość, by lokalny rynek pracy mógł się rozwijać w oparciu o potencjał mieszkańców powiatu suskiego. Głównym czynnikiem sukcesu lokalnej gospodarki są zasoby ludzkie powiatu, w tym w szczególności ludzie młodzi, których aktywność będzie warunkowała rozwój lokalny.
  • Wskazane jest, by miały charakter partnerski. Współpraca społeczności lokalnej oraz szerokiego grona partnerów społecznych stanowi dodatkowy atut oraz ułatwia prowadzenia lokalnej polityki zatrudnienia. Dzięki działaniom o charakterze partnerskim, obejmującym zarówno instytucje lokalne, jak i organizacje oraz stowarzyszenia, istnieje możliwość dotarcia do większej liczby osób wymagających wsparcia – również osób nieaktywnych zawodowo.
  • Powinny być personalizowane, ściśle dopasowane do potrzeb i możliwości osób bezrobotnych. Dobrym rozwiązaniem jest rozszerzenie zakresu stosownia Indywidualnych Planów Działania, które wyznaczają długofalowy program rozwoju kompetencji zawodowych oraz integracji zawodowej osoby bezrobotnej. Niezwykle ważne jest jasne określenie celów i etapów realizacji Planu zarówno w wymiarze psychologicznym, jak i dla weryfikacji efektywności podejmowanych działań.
  • Mogą cechować się niższą efektywnością zatrudnieniowa i kosztową niż działania podejmowane w latach wcześniejszych. Wynika to ze specyfiki struktury bezrobocia w powiecie oraz pozostawania w rejestrach osób, których aktywizacja jest trudniejsza, a tym samym czasochłonna i kosztochłonna, gdyż wymaga zastosowania zindywidualizowanych i długoterminowych form wsparcia.
  • Powinny promować innowacyjne rozwiązania w zakresie rynku pracy tj. elastyczne formy zatrudnienia, telepraca, mentoring, czy przełamywanie stereotypów odnośnie zawodów kobiecych i męskich, które pozwalają na integrację zawodową osób, wobec których klasyczne formy wsparcia nie są wystarczające. Prowadzą również do zaspokojenia popytu na rynku pracy w dziedzinach charakteryzujących się deficytem specjalistów poprzez kreację podaży wykwalifikowanych pracowników.

 

 Zapraszamy do lektury Programu <pobierz>