a a a

Rynek pracy w Polsce ...

06-05-2010

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  przedstawił informacjęo sytuacji społeczno gospodarczej naszego kraju w kontekście rynku pracy...

 

Rynek pracy w Polsce w roku 2009

 

Z opracowania możemy dowiedzieć się m. in o tym że:

 

KONTEKST

 1. PKB w Polsce wzrósł realnie o 1,7%
 2. Stopa inwestycji w gospodarce narodowe obniżyła się do 21%
 3. Liczba pracujących w gospodarce narodowej nieznacznie zmniejszyła się do ok. 14mln osób
 4. Dynamika przeciętnego wzrostu wynagrodzenia zwolniła.

ZMIANY DEMOGRAFICZNE

 1. Mediana wieku ludności w 2008r. wyniosła 37,5 lat wobec 35,4 w 2000roku.
 2. Spada odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17lat) do 19% w 2009r. wobec 24,4% w 2000r.
 3. Wzrasta odsetek ludności osób w wieku poprodukcyjnym z 16,5 w 2009r. wobec 14,8 w 2000r.
 4. Następuje wzrost średniej długości życia, przeciętnie 71,3 dla mężczyzn i 80 dla kobiet.
 5. W dalszym ciągu poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Współczynnik dzietności wynosił 1,39.

PROGNOZA LUDNOŚCI DO 2035R.

 1. Lizcba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać do poziomu 36mln w 2035r.
 2. Mediana wieku ludności zwiększy się z 37,3 lat w końcu 2007r. do 47,9 lat w 2035r.
 3. Struktura ludności wg płci nie ulegnie zasadniczym zmianom. Współczynnik feminizacji utrzyma się na poziomie ok. 107 kobiet na100 mężczyzn.
 4. Prognozowany jest znaczny ubytek ludności w wieku produkcyjnym z 24,6mln do 20,7mln.
 5. Zwiększy się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z 6,3mln do 9,6mln.
 6. Zwiększy się również współczynnik obciążenia demograficznego z 55 osób w latach 2007-2010 do 74 osób w 2035r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOSCI POLSKI

 1. Wyraźnie rysuje wysoki poziom bierności zawodowe Polaków.
 2. Współczynnik aktywności zawodowej  ludości w wieku 15 lat i więcej wzrósł drugi rok z rzędu z 54,25% w 2008r. do 54,9% w 2009r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 15 roku życia wyniósł, podobnie jak przed rokiem, 50,4%.
 4. Wzrasta liczba osób pracujących w sektora pożądanych dla nowoczesnej gospodarki, czyi w przemyśle i usługach.
 5. Zmniejsza sie odsetek pracodawców i pracujących na własny rachunek.
 6. Stosunkowo niska pozostaje aktywność zawodowa młodzieży 33,8% oraz osób w wieku tzw. poprodukcyjnym 6%.
 7. Najważniejsze powody bierności zawodowej:
 • emerytura
 • nauka i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych
 • choroba i niepełnosprawność
 • obowiązki rodzinne

Całość analizy dostępna jest tutaj  <pobierz> 

/Źródło: www.mpips.gov.pl/

R.W.